Winkelmandje

Inhoud: 0 producten
Totaal: € 0.00Home > Algemene voorwaarden

Bestel nu, je pakje binnen 12 uur verzonden! Morgen in huis.
Klant-tevredenheid van onze verzendwijze: 99,8% (lees reacties)
Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden SensitestAlgemene voorwaarden van Sensitest gevestigd te Delfgauw, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken regio Haaglanden onder nummer 72831111.

Artikel 1. Algemeen

Sensitest houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van medische thuistesten. Sensitest levert bovengenoemde goederen aan zowel bedrijven als particulieren.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sensitest in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst; Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Sensitest en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; Producten: Medische thuistesten en aanverwante zaken; Documentatie: de door of namens Sensitest ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Medische Thuistesten voor gebruik door Afnemer; Order: iedere opdracht van Afnemer aan Sensitest; Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Sensitest aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Sensitest en Afnemer. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Sensitest uitdrukkelijk van de hand gewezen. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomsten die door Sensitest met een Afnemer wordt gesloten.

Artikel 4. Acceptatie deze voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling accepteert Afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Afnemer of derden.

Artikel 5. Wijziging van de voorwaarden

Bij wijziging van deze algemene voorwaarden zal Sensitest haar Afnemers hiervan in kennis stellen door middel van vermelding van de wijzigingsdatum onderaan de voorwaarden. Gewijzigde voorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten ondertekend na wijzigingsdatum.

Artikel 6. Tariefwijzigingen

Het staat Sensitest te allen tijde vrij de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen. Eerder gehanteerde tarieven bieden geen rechten voor toekomstige overeenkomsten of leveringen.

Artikel 7. Omzetbelasting

Alle tarieven zijn inclusief de omzetbelasting.

Artikel 8. Betalingstermijn

Na het plaatsen van een bestelling via webshop, email, fax of bestelkaart, dient de Afnemer het verschuldigde bedrag inclusief de verzendkosten binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling aan Sensitest per online overschrijving via iDeal, MisterCash, Bancontact, CreditCard, Paypal of bankoverschrijving te betalen.

Artikel 9. Levering van goederen

De levering van goederen aan Afnemer geschiedt nadat het volledige verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten is bijgeschreven op de bankrekening van Sensitest. Sensitest bepaalt de wijze van verzending van de goederen. De levering van goederen aan Afnemer zal niet geschieden indien na 30 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag niet op de bankrekening van Sensitest is bijgeschreven. De bestelling zal als geannuleerd worden beschouwd.

Artikel 9a. Overmacht

Indien door overmacht (daaronder begrepen staking, technische storingen en/of overheidsingrijpen) of anderszins Sensitest gedurende een periode van tenminste 30 dagen niet in staat is om de bestelde producten aan de Afnemer te leveren, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Eventueel betaalde gelden zullen dan worden teruggestort. Voor het overige is Sensitest niet tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

Artikel 10. Afleveringstermijnen

Een door Sensitest opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Sensitest geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Sensitest, op de door die toeleveranciers aan Sensitest verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Sensitest derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Indien de Afnemer weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Sensitest voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Artikel 10a. Deelleveringen

Sensitest heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 11. Retourgarantie/Herroepingsrecht

Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan Sensitest te retourneren. Sensitest zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden: Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik; De betreffende producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt; Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; Alle meegezonden documentatie, verpakkingsmaterialen en gratis producten dienen te worden toegevoegd aan de retourzending; Het product dient ongebruikt te zijn en in onbeschadigde verpakking te zitten; De retourzending moet uiterlijk op de 14e dag na het melden van uw annulering in het bezit van Sensitest zijn; De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer en kunnen maximaal circa 8 euro bedragen.

Artikel 11a. Klachten over producten of levering

Klachten over de levering, vermissing of de bezorging van de bestelling dienen uiterlijk 14 dagen na verzending te worden gemeld. Klachten over producten, de werking van producten, beschadigingen aan producten, dienen uiterlijk 30 dagen na aankoop te worden gemeld. Na deze termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Artikel 11b. Klachten over producten, stuur ze retour

Klachten over het functioneren van producten dienen aannemelijk te worden gemaakt. Niet werkende producten of verkeerd werkende producten dienen te worden terug gestuurd aan Sensitest om aanspraak te kunnen maken op garantie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Sensitest is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade, indien de geleverde producten niet, niet volledig, of geheel niet juist functioneren, dan wel kwalitatief onvoldoende zijn. Sensitest is nimmer aansprakelijk voor de schade of gevolgschade vanwege het niet juist interpreteren van een thuistest door Afnemer.

Artikel 13. Zekerheid

Hoewel de Sensitest medische thuistesten zeer nauwkeurig zijn, kan Sensitest geen 100% garantie geven over de juistheid van de uitslag van de test. Bij zwangerschap of bij twijfel over een vermeende zwangerschap raadt Sensitest u uitdrukkelijk aan om uw huisarts te raadplegen. Alleen een huisarts kan met 100% zekerheid een zwangerschap vaststellen en advies geven over hoe verder te handelen in geval van een zwangerschap. Ook in geval van een Sensitest thuistest voor een virale of bacteriële ontsteking kan Sensitest geen 100% garantie geven over de juistheid van de uitslag van de test. Bij een virale of bacteriële ontsteking of bij twijfel over een vermeende ontsteking raadt Sensitest u uitdrukkelijk aan om uw huisarts te raadplegen. Alleen een huisarts kan met 100% zekerheid een virale of bacteriële ontsteking vaststellen en advies geven over hoe verder te handelen in geval van een ontsteking.

Artikel 14. Geschillen

Geschillen die direct of indirect voortvloeien uit tussen Sensitest en Afnemer gesloten overeenkomsten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 15. Laatste wijziging

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2016.

Beoordeling Shop

Telefonische helpdesk

Veelgestelde vragen

Welke ovulatietest moet ik kopen? Welke zwangerschapstest is geschikt? Wat zijn de verzendkosten? Hoe snel heb ik mijn pakje in huis?  

Meer vragen en antwoorden

De voordelen van SensitestTelefonische helpdesk
Tel. 015 3642121
maandag-vrijdag 10.00-17.30 uur

Niet goed geld terug.
Of gratis een vervangend product.

Gratis deskundig advies
Over zwangerschapstesten en ovulatietesten.

14 dagen bedenktijd
Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen van je aankoop.

Correcte voorraad status
Onze producten zijn op voorraad, tenzij anders aangegeven.

24 uurs verzendservice
Je pakje discreet ingepakt en binnen 24 uur verzonden.

Video presentatie

Met het gebruik van onze website ga je akkoord met de cookie voorwaarden.Informatie over online testen

Social media en ervaringen
Over Sensitest

Retouren
Onze online winkels

Oude site
Onze producten

FotositesDe complete inhoud van deze website © Sensitest 2005 - 2023.
Tekst of beeld mag uitsluitend worden gekopieerd na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.